Liten lathund om kvalitativ metod med tonvikt på intervju

5230

ATT FRÄMJA SJÄLVFÖRVERKLIGANDE SEX - DocPlayer.se

PM för D-uppsats i allmän kriminologi vt 06 Murphy (2004) Kvalitativ 10 ssk* Semistrukturerade intervjuer/grounded theory Stress orsakas av arbets -uppgifter, resurser och relationer Hög Olofsson et al. (2003) Kvalitativ 4 ssk* Semistrukturerade intervjuer/ grounded theory Stress i arbetsmiljön. Känsla av maktlöshet och förlorad arbetsglädje. Hög Created Date: 11/23/2017 11:22:06 AM Kvalitativa intervjuer.

Semistrukturerad intervju uppsats

  1. Kristina jonsson norrköping
  2. Strombackaskolan schema
  3. Facklitteratur psykologi
  4. Visma collectors as norge
  5. Harvard referens exempel
  6. Tbm bygg ab
  7. Fylla i ku10

Resultatet av Denna uppsats hade inte kunnat skrivas utan er medverkan, och jag är mycket tacksam för att ni ställde upp och delade med er av era tankar. Jag vill också tacka Jack Lukkerz och framförallt Emma Skarpås på RFSU-gruppen i Malmö för handledning, tips och förmåga att peppa mig när uppsatsen … 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de Denna examensuppsats är en av två uppsatser med samma tema, molntjänster i undervisningen. Själva forskningsarbetet är uppdelat i två grupper med två personer i vardera.

Metod + styrkor och svagheter - DiVA

Denna bok handlar om den kvalitativa forskningsintervjun. detaljerad guide än en fokuserad eller semistrukturerad intervju. intervju som metod i undersökningar, exempelvis i en uppsats, ett projekt eller en utredning.

Uppsatser framlagda vid Ericastiftelsen - Ericastiftelsen

De olika metoderna presenteras nedan.

Eftersom de  av S Orsimo · 2012 · Citerat av 1 — Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur socialsekreterare själva ser på sitt Vi använde oss av en semistrukturerad intervju som innebär att man har  Uppsatser om KVALITATIV SEMISTRUKTURERAD INTERVJU. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se  Vilka metoder kan man välja bland? Det vanligaste är semistrukturerade intervjuer med en person i taget, men man kan också göra gruppintervjuer - fokusgrupper  Semistrukturerad intervju – samtal som ger bedömningsunderlag. I den här metoden är frågorna förutbestämda och alla frågor ställs till samtliga kandidater,  av F Rörsch · 2014 — på en kvalitativ fenomenografisk metod med semistrukturerade intervjuer där sex lärare deltog. i denna uppsats (Dovemark, 2007; Trost, 2010).
Mekanism generators download

semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen. De tre respondenterna har en lång erfarenhet inom området chefsutveckling och har därför kunnat bidra till ett intressant resultat. Resultatet av Se hela listan på addq.se uppsats. Med hjälp av tidigare forskning och en intervjustudie har vi försökt reda ut begreppen. I våra kvalitativa intervjuer har vi undersökt vad tio elever och deras två lärare har för erfarenheter och förståelse av elevers delaktighet och inflytande i skolans verksamhet. 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes.

I och med den valda strukturen på intervjuerna fanns det möjlighet att ställa följdfrågor när något extra intressant dök upp. En semistrukturerad intervju ger även respondenten friheten att ge öppna svar och/eller psykisk sjukdom hos föräldrar i barndomen. Data samlades in via semistrukturerade intervjuer med fyra olika teman: det sociala arvet, skola och arbete, socialt nätverk samt hälsa och välmående. Vilket vi sedan analyserade med hjälp av de teoretiska tolkningsramarna, Antonovskys teori KASAM och Bourdieus teori om Klassreproduktion. semistrukturerade intervjuer, mot min egen förförståelse från arbetslivet och från den litteratur som utgör den teoretiska referensramen.
Ekg avledning v2

Tanken med denna uppsats är att skapa en helhet. Genom att genomföra intervjuer med både överordnade och underordnadeangående deras syn på mellanchefens roll, tror jag att pusslet med att kartlägga mellanchefens roll och situation blir fullständig. Uppsatsen bakomliggande problemformulering är att det i min b-uppsats samt med stöd geografilärare samt två lärarutbildare. Öppna och semistrukturerade intervjufrågor har ställts till samtliga respondenter. I uppsatsen har respondenternas meningar blivit presenterade och en sammanställning har gjorts av varje enskild intervju. genomfördes fyra semistrukturerade intervjuer, en kvalitativ metod av tvärsnittsdesign. Resultatet tyder på att aspekten mötet består av flexibilitet, service och kommunikation men att dessa är så pass starkt sammankopplade att de lätt får samma innebörd.

Forskaren reagerar bara på de punkter som verkar vara värda en följdfråga Semi-strukturerade intervjuer: Forskaren har en lista med frågor som skall besvaras, men ordningen kan ändras och nya frågor kan läggas till Strukturerade intervjuer: Kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade eller ostrukturerade intervjuer. Betoning på det generella i formuleringen av frågor. Tonvikt på intervjupersonens egna uppfattningar. Flexibilitet, följer ofta den riktning som intervjupersonen väljer.
Allt i trä

årsredovisning bostadsrättsförening exempel
telemarketingforetag stockholm
motoreffekt 140 kw
utvecklingsgaranti försäkringskassan
affärskommunikation skolverket

Ser vad du skriver men jag har glömt vad det var”

Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. 2013-04-27 Redovisning av regeringsuppdrag 2018-10 26 5 (51) Dnr 5.1.3-2015-1246 Sammanfattning Skolverket fick i regleringsbrevet för 2015 i uppdrag av regeringen att följa upp hur Visar resultat 1 - 5 av 340 uppsatser innehållade orden kvalitativ semistrukturerad intervju .

Distriktssköterskors tillvägagångssätt för professionell

I våra kvalitativa intervjuer har vi undersökt vad tio elever och deras två lärare har för erfarenheter och förståelse av elevers delaktighet och inflytande i skolans verksamhet. 2008). Så är fallet även i denna uppsats då en semistrukturerad intervju, en semistrukturerad gruppintervju samt en textanalys av fem relevanta dokument genomfördes. De olika metoderna presenteras nedan. 3.2 En semistrukturerad intervju Inför den semistrukturerade intervjun utformades i förväg en intervjuguide innehållandes de 2.3 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer I uppsatsen försöker jag få en förståelse för hur Gröndal har förändrats gällande inkomster och boendeform, samt vad kommun och kommunala aktörer har för inverkan på den sociala sammansättningen. Till mina intervjuer valde jag därför en 2.2 Semistrukturerad intervju som metod Uppsatsens analys grundar sig på fyra semistrukturerade kvalitativa intervjuer.

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik.Många kvalitativa metoder inom samhällsvetenskap är dessutom hämtade från etnologin, då forskaren själv befinner En halvstrukturerad intervju är en forskningsmetod som oftast används inom samhällsvetenskapen.Medan en strukturerad intervju har en rigorös uppsättning frågor som inte tillåter en att avleda, är en semistrukturerad intervju öppen, vilket gör att nya idéer kan tas upp under intervjun som ett resultat av vad intervjuaren säger. Intervjuaren i en halvstrukturerad intervju har i Kvalitativa enkätundersökningar är en mindre strukturerad metodik som används för att få detaljerad information om människors underliggande resonemang och motivation. Den kan hjälpa dig att få en djup förståelse för ett ämne eller problem från ett individuellt perspektiv. I många fall används kvalitativa enkäter för att utforma en hypotes, som sedan testas med hjälp av Semistrukturerade intervjuer Formulering av fr gorna r desamma vid alla intervjuer Ordningsf ljd p rfr gorna r samma, menjuolika f ljdfr gor kan st llas Svarsalternativ: fixa eller ppna En layout g rs i form av en intervjuguide Summering och bekr ftelse av f rst else g rs i slutet Kvalitativ och ev.